Roreglement

Reglement for Kollund Roklub

Indholdsfortegnelse
1.    Roklubbens medlemmer.
2.    Rofarvand.
3.    Inriggerroning.
4.    Outriggerroning.
5.    Regler for søvåre og guldåre.
6.    Styrmændene. 
7.    Langtursroning.
8.    Både og materiel.
9.    Klubhuset.
10.  Rotider.
11.  Børneattest.

1.     Roklubbens medlemmer:

1.1   U-roere.
Børn fra 11 år til udgangen af det 17 år.
Ved optagelse af nye u-roere skal instruktørerne/bestyrelsen vurdere, om den unge besidder den fysik, der er nødvendig for på en sikker og forsvarlig måde at kunne ro inrigger/outrigger /kajak.
Ved optagelse i Kollund Roklub skal barnets forældre ved underskrift acceptere, at barnet må ro og være aktiv i.h.t. det til enhver tid gældende reglement.

1.2    Seniorroere.
Roere, der er fyldt 18 år.
Nye medlemmer frigivet i en anden klub skal forevise dåbsbevis og evtl. uddannelsespapirer.

1.3    Semi-aktive roere.
Seniorroere fra 18 år (disse har samme rettigheder som 1.2. dog maksimalt 3 roture på vandet). – Efter 4. rotur, skal der betales fuldt kontingent.

1.4    Passive medlemmer.
Som sådanne optages enhver.

1.5    Ethvert medlem skal over for klubbens bestyrelse have godtgjort, at han/hun udviser fortrolighed med ophold i vandet samt at han/hun er i besiddelse af svømmefærdighed, dvs. at han/hun kan svømme mindst 300 mtr. uden hvil samt træde vande. Desuden skal han/hun kunne iføre sig en redningsvest i vandet samt svømme mellem 2 årer. Disse prøver kan aflægges i svømmehallen. Prøverne skal aflægges årligt - enten forår i svømmehallen eller i fjorden i sensommeren.
Ungdomsroerne aflægger prøven ved molen om sommeren.

2.      Rofarvand:

2.1    Rosæsonen går fra standerhejsning til standerstrygning – DOG kræver det særlig tilladelse at benytte skyllere før 1. juni eller uden for den almindelige badesæson.

2.2    Det daglige roområde for inriggere går mod øst til Gråsten Roklub, mod vest til Flensborg Danske Roklub og altid langs kysten.

2.3    Krydsning af fjorden er ikke tilladt uden en langtursstyrmand – og så kun der, hvor fjorden er max 5 km bred, da afstanden til nærmeste kyst ikke må overstige 2,5 km jvf DfFr’s langtursreglement. Dvs. eneste sted, hvor fjorden ikke må krydses er fra Stranderød til tysk kyst.

2.4    Det daglige roområde for voksne single- og dobbeltscullere går fra Knudsmade mod øst til Den Tyske Roklub mod vest. Roes der til Okseøerne, ror man først til Sønderhav og derefter lige over på det smalleste sted. Sculler-roning er altid langs kysten og aldrig mere end 200 meter fra denne.
Scullerroning må aldrig påbegyndes/ske i mørke eller i vejr, hvor sigtbarheden er meget dårlig.
SÅFREMT MAN FØLGES MED EN ROBÅD HELE VEJEN, MÅ MAN RO SAMME DISTANCE SOM DEN.
Ungdomsroere skal være under opsyn ved scullerroning.

Erfarne scullerroere kan få dispensation fra bestyrelsen vedr. dagligt rofarvand. Dispensationen gælder for en sæson ad gangen og kan ved misligholdelse inddrages omgående.

2.5    Der må ikke holdes velroet under Egernsund broen. Ligeledes må der aldrig roes under broklapperne.

3.   Inriggerroning:

3.1    Et bådehold består af en styrmand og et fuldtalligt mandskab ved årene.

3.2    Indtil frironing må ingen roere (kanin) ro uden instruktør.

3.3    Hvis der roes efter mørkets frembrud skal der være en lygte ombord. Endvidere anbringes
         en konstant lysende hvid lygte på en bådshage, som placeres i stævnen i hullet til standeren.

3.4    Passagerer må ikke medtages. Udspring fra båden er forbudt.

3.5    Før afgang AF ALLE TYPER BÅDE noteres følgende på ROKORT:

Bådens navn.
Dato og klokkeslæt for afgang.
Bestemmelsessted.
Mandskabets navne.
Formålet med turen.
Forventet hjemkomst.
Evt. gæster skal skrives med fulde navn og hjemmehørende klub.

Såfremt det forventede hjemkomsttidspunkt ikke kan overholdes skal der ringes til et medlem af klubben. Ved langtur til et bestyrelsesmedlem.

3.6    Efter hjemkost noteres følgende i roprotokollen:

         Klokkeslæt for hjemkomst.
         Antal roede kilometer.

3.7    Før turen skal båden forsynes med redningsveste, et øsekar i 2-åres og to øsekar i 4-åres samt
         en bådshage. Øsekar og redningsveste skal være fastgjort til båden.

3.8    Efter endt tur skal båden spules og tørres. Årer og åregafler rengøres.

3.9    Uden tilladelse fra den øverste daglige myndighed må ingen både være længere ude end ½
         time efter mørkets frembrud.

4.     Outriggerroning:

4.1    Scullerroere under oplæring være i kontakt med instruktør fra bro, bred eller følgebåd.

4.2    Scullerroere skal have aflagt kæntringsprøve samt bestået scullerfrironing.
5.    Regler for sølvåre og guldåre.
Når et medlem har roet 750 km giver KR en sølvåre første gang det opnås (uanset køn og bådtype). De følgende gange betaler man selv, hvis man ønsker det. Åren kan ikke erstattes af andre gaver.
Når et medlem har roet 1500 km giver KR en guldåre første gang det opnås (uanset køn og bådtype). De følgende gange betaler man selv, hvis man ønsker det. Åren kan ikke erstattes af andre gaver.

6.    Styrmændene:

6.1   Styrmændene udtages/vælges af bestyrelsen.

6.2   Mindstekrav for udnævnelse til styrmand:

        Korttursstyrmand:
        Alder mindst 15 år.
        Mindst en sæson som roer.
        Bestået korttursstyrmandskursus.

        Langtursstyrmand:
        Kvalifikationer iflg. DFfR’s langursreglement. 

6.3   Ingen både må gå ud, uden at en styrmand påtager sig ledelsen og det dermed forbundne ansvar.

6.4   Klubbens øverste myndighed for den daglige roaktivitet kan tillade afvigelser fra punkt 5.3 – den
        udpegede fører påtager sig da styrmandens pligter og ansvar.

6.5   Styrmanden har ansvaret for, at materiellet behandles forsvarligt såvel på land som under
        turen. Styrmanden har også ansvaret for holdets opførsel i båden og under landgang.

6.6   Styrmanden sørger for, at båden er forsynet med den nødvendige udrustning, der består af
        redningsveste, bådshage, værktøjsspand og øsekar, og at bundpropperne er skruet i.
        Det kræves ikke, at man ifører sig redningsvest, men til kaniner er der anskaffet specielle
        redningsveste - Mullion Compact 150, som kaninerne skal bære, indtil de er friroet.

6.7   Styrmanden skal altid drage omsorg for, at båden er i fuldt forsvarlig stand inden turen
        påbegyndes.

6.8   Uorden på turen og skødesløshed med materiellet må om nødvendigt indberettes til rochefen,
        som i grove tilfælde forelægger sagen for bestyrelsen.

6.9   Det er altid den mest erfarne styrmand, der indskrives i protokollen som styrmand, og dermed er
        det ham/hende, som har det fulde ansvar for båden og mandskabet, også selvom han/hun ikke
        sidder ved roret.

7.      Langtursroning:

7.1    Langtursroning sker, så snart det daglige roområde overskrides.

7.2    Der skal til enhver langtur af mere en dags varighed søges tilladelse hos formand.
         Langtursansøgningsskemaer ligger i rohuset.

7.3    I enhver båd, der tager på langtur, skal der være en af bestyrelsen godkendt langtursstyrmand
         med.

7.4    Bevilling af langture:

Ved almindelige langture skal ansøgning foretages 3 dage før turen agtes påbegyndt.
Ved ferielangture, dvs. langture med mere end 2 overnatninger, skal ansøgningen foretages senest 14 dage før turen.
Det er ikke tilladt at bevillige sin egen langtur uden at informere et andet bestyrelses-medlem, der ikke deltager på samme tur.

7.5    Alle langture skal indskrives i roprotokollen og i langtursprotokollen. I langtursprotokollen skal alle deltagere selv skrive under for hermed at erklære sig værende bekendt med DFfR’s langtursreglement, og at de agter at overholde dette.

7.6    Ved afbrydelse, forlængelse og ændring af den planlagt rute er styrmanden pligtig til at kontakte klubben og derved få det noteret under bemærkninger i langtursprotokollen.

7.7    Før turen skal båden forsynes med redningsveste, et øsekar i 2-åres og to øsekar i 4-åres samt en bådshage. Øsekar og redningsveste skal være fastgjort til båden.

7.8    Efter endt tur skal båden spules og tørres. Årer og åregafler rengøres. Alt langtursudstyr rengøres og hænges til tørre om nødvendigt.

87.      Både og materiel:

8.1    Materiellet skal behandles med største omhu og forsigtighed. Ikke kun under roning, men også ved søsætning og når båden tages på land/ligger på land. Hele holdet skal være instrueret i korrekt brug af materiellet, før det må benyttes.

8.2    Styrmanden skal gennemgå bådens indvendige rengøringsstand, idet den skal afleveres ren og tør. Især under svøb og andre steder, hvor fugtigt sand og snavs kan samle sig og påføre båden fugtskader (evt. med flaskerensere).
Årene og åregange affedtes. Brugt papir lægges i sort skraldespand.
Luger og bundpropper åbnes. Bundbrædder placeres på sidelangrem. Bundpropper placeres i spændholt på tagårens plads.

8.3    Fundne eller opståede fejl og mangler ved materiellet noteres i materialeprotokollen/roprotokollen under notater straks efter roturens afslutning. Er manglerne så alvorlige, at båden ikke kan benyttes, skal rochefen eller materialeforvalteren underrettes, og styrmanden/brugeren forsyner båden med skiltet roforbud.

9.      Klubhuset:

9.1    Nøgle til klubhuset kan erhverves efter frironing mod erlæggelse af et depositum på 500 kr. hos kassereren. Roere under 18 år skal desuden have opnået korttursstyrmandsret.

9.2    A-nøgle udleveres til bestyrelsesmedlemmer.

9.3    Det er ethvert medlems pligt at medvirke til, at klubhuset holdes rent og ryddeligt.

9.4    Efter endt omklædning skal alt rotøj være fjernet.

9.5    Sidste m/k påser, at alt lys er slukket, og at alle yderdøre og porte er lukket og låst.

9.6    Klubbens lokaler kan ikke lejes af medlemmer til private fester/arrangementer.

9.7    Klubbens lokaler kan udlånes til kursusaktiviteter/mindre aktiviteter efter tilladelse fra bestyrelsen.

9.8    Klubhuset udlånes som hovedregel kun til klubber under DGI, DFfR og DKF.

10.   Rotider

10.1 Der er fast rotid tirsdage og torsdage.
       Fra standerhejsning til 01.09. roes der kl. 18.30
       Fra 01.04. til 01.05. og fra 01.09. til standerstrygning roes der kl. 18.00.

11.   Børneattest:

Formålet med børneattesten er at forebygge overgreb på børn, og at opretholde trygge rammer for såvel børn som voksne ledere/trænere, der har de unge betroet i undervisning/instruktion.

Kollund Roklub foretager en forespørgsel i Det Centrale Kriminalregister på de voksne, der er medlemmer af bestyrelsen og som fungerer som trænere eller har ledende roller på en ungdomstur.

Forespørgslen indhentes med samtykke fra hver enkelt. De ikke belastende svar fra Det Centrale Kriminalregister destrueres af sekretæren.

Reglementet revideret og godkendt, den 01. marts 2023