Sejlads med vandscootere

Sejladsreglement for Syd- og Sønderjyllands Politikreds


(motorbåde, vandscootere m.v.)

I medfør af bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden mv. § 14, stk. 3 (ordensbekendtgørelsen) fastsættes følgende:

 

§ 1.     Reglementet er gældende for sejlads med motorbåde, herunder vandscootere, jetski mv. og for brætsejlads 
           ud for kyststrækningen i Syd- og Sønderjyllands politikreds.

           Stk. 2. Reglementet gælder ikke for færger eller andre fartøjer i handelsflåden, fartøjer i rutefart eller offentlige 
                      myndigheders sejlads med livrednings- eller kontrolformål.

§ 2.     Al sejlads skal foregå således, at badende og andre sejlende ikke forulempes eller udsættes for fare, og således at 
           støj, der er til ulempe for andre, undgås.

           Stk. 2 Sejlende skal udover dette reglement iagttage anden fastsat regulering af sejlads i lokalområder af hensyn 
                      til naturbeskyttelse, vildtpleje, fredning samt havnereglementer mv.

           Stk. 3 Opmærksomheden henledes særligt på, at sejlads med vandscooter er forbudt i Vadehavet, 
                      Flensborg Fjord, Bredgrund, Nybøl Nor samt farvandet omkring Als, jf. bkg. nr. 408 af 1. maj 2007 
                      om, udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse
                      arter og bkg. nr. 23  af 6. januar 2012 om regulering af ikke-erhvervsmæssig sejlads på søterritoriet
                      med vandscooter mv.