Vedtægter

§ 1.     Navn og stander:                            

          Klubbens navn er Kollund Roklub med hjemsted i Aabenraa Kommune.
          Klubbens stander er: Kobolt med hvid midterstribe.                   

§ 2.     Formål:              

           Klubbens formål er at dyrke rosport samt at udøve andre aktiviteter i forbindelse med rosporten.
           Det er samtidig klubbens formål at fremme kano-/kajaksporten. 

           Hvor ikke andet er bestemt i nærværende vedtægter, er Dansk Forening for Rosports (DFfR) og DGI´s bestemmelser
           gældende. Klubben er medlem af DGI og Dansk Forening for Rosport (DFfR) og underlagt dets love og bestemmelser.

           Bestyrelsen er herudover bemyndiget til at udarbejde særlige ordensregler for klubbens  medlemmer.

 § 3.    Medlemskab:

           Begæring om optagelse rettes til bestyrelsen.

           Ethvert medlem skal før optagelsen finder sted afgive en erklæring på tro og love om at have
           færdighed i svømning (frisvømmer 300 m).

           Klubben optager følgende kategorier af medlemmer:

           l.         Aktive:
             a.       Seniorroere fra 18 år.
             b.       Ungdomsroere i alderen 11-17 år.

          2.          Semiaktive:   
             a.       Seniorroere fra 18 år (Disse har samme rettigheder som 1.a. dog maksimalt 3 roture på vandet). 
                       – Efter 4. rotur skal der betales fuldt kontingent.

          3.          Passive:
             a.       Som sådanne optages enhver.                                                         

          4.         Æresmedlemmer:
             a.     For at kunne blive æresmedlem i klubben skal man have været aktiv i bestyrelsen eller udført tilsvarende arbejde i mindst 10 år. Det er bestyrelsen, der indstiller et medlem til udnævnelse som æresmedlem. Udnævnelsen skal godkendes på generalforsamlingen.

                                                                                                                         

          Et medlem kan ikke pålægges instruktion i andre idrætsgrene før adgang til ro- h.h.v. kano-/kajaksporten kan opnås.

          Alle på generalforsamlingen fremmødte, aktive og semiaktive medlemmer over 16 år samt æresmedlemmer har stemmeret.
          Passive medlemmer har ikke stemmeret men har adgang til klubbens generalforsamlinger og øvrige arrangementer.

 § 4.    Kontingent og udelukkelse:

          Kontingent for alle medlemskategorier fastsættes af generalforsamlingen.

          Forfaldsdato for kontingentindbetaling er 1. maj.

          Medlemmer fra andre roklubber, der medbringer flyttebevis, kan optages i klubben.

          Udmeldelse indgives skriftligt til bestyrelsen.

          Når et medlem er i kontingentrestance udover 2 måneder, regnet fra forfaldsdato, har han/hun  ikke adgang til såvel bådene, bådehuset som
        
 klubhuset, og dette håndhæves af kassereren.

          Eksklusion:

          Efter 2 måneder kontingentrestance samt ved grov tilsidesættelse af klubbens reglementer m.v. kan et flertal af bestyrelsen vedtage eksklusion
          af et medlem. Medlemmet har dog ret til at få sagen prøvet ved førstkommende generalforsamling.

          Medlemmer, der bevidst eller ved grov uagtsomhed påfører klubben skade, er erstatningspligtige.

          Genoptagelse af medlemskab kan kun ske i forbindelse med indbetaling af restance. Samme  regel gælder for deltagelse i generalforsamlingen.

 § 5.    Generalforsamling:

          Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

          Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med 14 dages varsel.

          Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter.:

          1.  Valg af dirigent.

          2.  Oplæsning af indkomne forslag

          3.  Formandens beretning.

          4.  Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget.

          5.  Behandling af indkomne forslag.

          6.  Valg af bestyrelse i.h.t. § 6.

          7.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

          8.   Eventuelt.

          Forslag skal være indsendt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

          Vedtægtsændring kræver en generalforsamling, og ændringerne skal vedtages med et flertal på 2/3 af de fremmødte  
          stemmeberettigede  medlemmer.                         

 § 6.    Bestyrelsen:

          Klubben ledes af en bestyrelse på 5 aktiver medlemmer. I bestyrelsen skal der være:

          Formand, kasserer, sekretær samt 2 menige bestyrelsesmedlemmer, hvoraf et af de menige  bestyrelsesmedlemmer 
          kan være under 18 år, der har stemmeret.

          Kajakroerne skal være repræsenteret i bestyrelsen med min. 1 medlem.

          Såfremt et semi-aktivt medlem vælges til bestyrelsen skal vedkommende være indforstået  med at overgå til aktivt medlemskab.

          Valg:

          På lige årstal vælges formand og  2 bestyrelsesmedlemmer, og på ulige år vælges kasserer og 1  bestyrelsesmedlem.

          Valget er gældende for 2 år.

          Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen.

          Derudover konstituerer bestyrelsen sig selv.

          Desuden vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret. Valget er gældende for 1 år.
          Ydermere vælges der hvert år 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant.  Disse valg er gældende for 1 år.

          Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.

          Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg til særlige opgaver som f.eks. ro-/materiale-/hus- og ungdomsudvalg – redaktions- og idé-/fondsudvalg.

          Hvert udvalg udpeger en formand.

          Bestyrelsen kan, når den finder det nødvendigt, udpege ad-hocudvalg til andet udvalgsarbejde.

          Bestyrelsen er endvidere pligtig til at sørge for klubbens PR samt medlemsinformation (eksempelvis klubblad).

          Bestyrelse og udvalg skal løbende holde hinanden informeret.

§ 7.     Ekstraordinær generalforsamling:

          Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når begæring derom skriftligt indsendes af 1/3 af 
          de aktive medlemmer under angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.

          Bestyrelsen er i så fald pligtig til inden 8 dage efter sådan en begærings modtagelse, at indkalde  medlemmerne til ekstraordinær generalforsamling 
          inden for 4 uger med mindst 8 og højst 14 dages varsel.

 § 8.   Regnskab:

          Regnskabsåret er kalenderåret.

          Revisionen foretages af de på den foregående generalforsamling valgte revisorer.

 §  9.  Klubbens ophævelse:

          Klubbens ophør og realisation af dens ejendele kan kun besluttes af en generalforsamling, hvor 2/3 af de stemmeberettigede
          medlemmer er til stede, og 2/3 af disse stemmer derfor.

          Er det fornødne antal stemmer ikke til stede, indvarsles uopholdeligt til ny generalforsamling,  hvor da beslutning kan tages med ovennævnte majoritet. 
          Vedtages det at klubben skal ophøre, vælges en komité  bestående af 5 medlemmer som:                   

          1.   Skal optage forhandling med foreninger i Aabenraa Kommune om evt. optagelse som underafdeling i en af disse.

          2.   Hvis ikke det i stk. 1 nævnte er muligt, så skal komitéen realisere klubbens aktiver og afvikle dens gæld på bedst mulig måde.

          Det eventuelle overskydende beløb indsættes på bankbog , som overgives DFfR til opbevaring.

          Det på kontoen indestående beløb anvendes til eventuel genoprettelse af klubbeneller stiftelse af en anden klub i Sønderjylland.

 § 10. Hæftelse:

          Klubbens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af klubben indgåede forpligtelser.

          Klubben hæfter med dens respektive formue.

          Således vedtaget på generalforsamling med seneste ændring 19. februar 2019.